Nghiên cứu
Nghiên cứu

Chính sách và giải pháp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2010

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Tùng, Chuyên viên - Ban Thể chế kinh tế

16/03/2010

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ đời sống người lao động (2009 -2010)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2010

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2009

Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

16/03/2009

Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2009

Hoạt động sáp nhập và mua lại: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Minh Đức, Nghiên cứu viên - Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

16/03/2009