Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Mời tham gia bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Đề tài: "Đánh giá tác động kinh tế  của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam"

07/10/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ HỒNG GIANG

Đề tài luận án:“ Đổi mới mô hình phát triển khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế”

 

03/09/2019

Thông báo Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2019 (Khóa 15)

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2019 (Khóa 15)

29/08/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

 

19/08/2019

Bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Ngô Minh Tuấn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Ngô Minh Tuấn

Đề tài: Hợp tác công-tư trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”.

22/07/2019

Thông báo họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện để xử lý kết quả thẩm định cho NCS Phương Hữu Từng.

Đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành Than Việt Nam”.

12/07/2019

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Phạm Vĩnh Thắng

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Phạm Vĩnh Thắng.

24/06/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGÔ MINH TUẤN

Đề tài luận án: Hợp tác công – tư trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

 

19/06/2019

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Nga

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Ngọc Nga

Đề tài: “Hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9.31.01.10

 

12/04/2019

Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Văn Đức

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Văn Đức

Đề tài: “Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam”.


Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9.31.01.10

 

21/03/2019