Đề tài NCKH cấp bộ

Vấn đề bồi thường trong thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng chính sách và giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hải, Phó Trưởng ban - Ban Chính sách dịch vụ công

16/03/2009

Năng lực tham gia của hộ nông dân đối với sản xuất nông sản hàng hoá: Cách tiếp cận từ chuỗi giá trị

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải, Phó Trưởng ban - Ban Chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2009

Tái lập cân đối kinh tế vĩ mô trong và sau khủng hoảng: Kinh nghiệm và bài học

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2009

Áp dụng phương pháp “đánh giá tác động pháp luật” (RIA) để nâng cao chất lượng quy định pháp luật ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Đức Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2008

Đổi mới nội dung và phương thức quản lý, giám sát của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và cam kết gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2008

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhà nước

16/03/2008

Phòng ngừa và xử lý việc bị kiện phá giá đối với mặt hàng dệt may trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu

16/03/2008