Đề tài NCKH cấp bộ

Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2005

Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội

Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Thu Hoà, Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu

16/03/2005

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn – Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2005

Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên -  Trung tâm Tư vấn quản lý và  đào tạo

16/03/2005

Rủi ro trong quá trình tự do hóa thị trường tài chính và trình tự cải cách: Kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ Ngân sách Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2005