Đề tài NCKH cấp bộ

Áp dụng phương pháp “đánh giá tác động pháp luật” (RIA) để nâng cao chất lượng quy định pháp luật ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Đức Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2008

Đổi mới nội dung và phương thức quản lý, giám sát của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và cam kết gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2008

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhà nước

16/03/2008

Phòng ngừa và xử lý việc bị kiện phá giá đối với mặt hàng dệt may trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu

16/03/2008

Tăng cường vai trò của một số tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hiên, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2008

Các kênh huy động vốn đầu tư bất động sản: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý áp dụng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đinh Trọng Thắng, Nghiên cứu viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2008