Đề tài NCKH cấp bộ

Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp (2006-2007)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng

16/03/2007

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Trưởng ban  - Ban Nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế

16/03/2007

Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế

16/03/2007

Quản trị doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Nam Hải, Chuyên viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Quản lý nhà nước đối với việc thành lập doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Luyến, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu c ải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2007

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mặt hàng tôm sú nuôi ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Thọ, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2007

Điều chỉnh chính sách công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Nghiên cứu trường hợp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Mạnh Hùng, Nghiên cứu viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến mục tiêu phát triển bền vững xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2007