Đề tài NCKH cấp bộ

Ước tính hàm lượng nhập khẩu trong xuất khẩu phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Bình Minh, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2010

Tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Văn Dũng, Phó Trưởng ban - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2010

Sử dụng các chỉ sở dẫn báo để dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Dương, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2010

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính -  Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

16/03/2010

Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Xuân Nghiêm, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2010

Các nhân tố tác động đến quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Đánh giá định lượng qua điều tra của DANIDA 2005-2009

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Đức Chiều, Nghiên cứu viên - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2010

Khung pháp lý đối với các tổ chức sự nghiệp ngoài công lập: Luận cứ, kinh nghiệp quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách dịch vụ công

16/03/2010

Chính sách và giải pháp thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2010