Đề tài NCKH cấp bộ

Tương tác giữa chính sách neo tỷ giá hối đoái, lạm phát và vấn đề đô la hóa: Một số giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tú Anh, Phó Trưởng  ban,  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2011

Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trang và khuyến nghị chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Xuân Quỳnh, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2011

Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Trọng Thắng, Phó Trưởng ban -  Ban Chính sách đầu tư

16/03/2011

Chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên -  Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2011

Cơ sở khoa học của việc tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Hàn Quốc

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hiên,  Phó Trưởng ban - Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2011

Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban - Ban Thể chế kinh tế

16/03/2011