Đề tài NCKH cấp bộ

Chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên -  Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2011

Cơ sở khoa học của việc tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Hàn Quốc

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hiên,  Phó Trưởng ban - Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2011

Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban - Ban Thể chế kinh tế

16/03/2011

Ước tính hàm lượng nhập khẩu trong xuất khẩu phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Bình Minh, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2010

Tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Văn Dũng, Phó Trưởng ban - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2010

Sử dụng các chỉ sở dẫn báo để dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Dương, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2010

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính -  Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

16/03/2010

Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Xuân Nghiêm, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2010

Các nhân tố tác động đến quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Đánh giá định lượng qua điều tra của DANIDA 2005-2009

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Đức Chiều, Nghiên cứu viên - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2010