Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam
Nghiên cứu

Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam

16/03/2012 - 5343 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Một số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Lâm Hà, Phó Giám đốc - Trung tâm Tư vấn quản lý  và đào tạo

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài làm rõ cơ sở khoa học về các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề; Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của một số nhân tố tới chất lượng đào tạo của cơ sở dạy nghề ở Việt Nam trong 5 năm qua, xác định những hạn chế về chất lượng đào tạo ở các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy ảnh hưởng của một số nhân tố này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chính sách đào tạo nghề của Nhà nước; và mối liên kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp (bên cung và bên cầu lao động) trong đào tạo nghề ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề . Đồng thời, chỉ nghiên cứu chất lượng đào tạo ở khía cạnh kỹ năng, trình độ chuyên môn, tay nghề.

Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sử dụng một số phương pháp sau: Phương pháp phân tích tổng hợp, kế thừa các tài liệu; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study).

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Một số vấn đề lý luận về nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề.

Chương II: Thực trạng ảnh hưởng của một số nhân tố tới chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam thời gian qua.

Chương III: Kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy ảnh hưởng của một số nhân tố nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam.

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.

 


Tin tức khác