Đề tài NCKH cấp nhà nước

Vấn đề lao động việc làm khu vực phi chính thức trong hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2012 - 2773 lượt xem

Liên hệ:
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Email: Lexuanba@mpi.gov.vn

Ban Thư ký, quản lý:
TS. Nguyễn Mạnh Hải, Email: Nmhai@mpi.gov.vn

TS. Đặng Thị Thu Hoài, Email: Dangthuhoai@mpi.gov.vn

ThS. Hoàng Văn Cương , Email: CuongHgV@mpi.gov.vn