Thông báo tuyển Công ty tư vấn và chuyên gia tư vấn
Tin tức

Thông báo tuyển Công ty tư vấn và chuyên gia tư vấn

01/06/2006 - 1597 lượt xem

Trách nhiệm chính:

Công ty tư vấn sẽ hỗ trợ Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung (CIEM) triển khai điều tra về quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu.

Đối tượng điều tra là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia kinh tế với quy mô điều tra khoảng 200 đơn vị (160 doanh nghiệp, 20 cơ quan quản lý nhà nước và 20 chuyên gia kinh tế).

Thời gian thực hiện khoảng 5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sản phẩm nghiên cứu là 01 báo cáo kết quả điều tra về "Quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu”. Báo cáo cần làm rõ về thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bao gồm (i) các nội dung (các lĩnh vực) mà Nhà nước quản lý đối với doanh nghiệp; (ii) các phương thức (công cụ) mà Nhà nước sử dụng để quản lý đối với doanh nghiệp; (iii) đánh giá về mức độ sử dụng các phương thức (công cụ) quản lý nhà nước phù hợp với nền kinh tế thị trường trong quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp phân theo các nội dung quản lý nhà nước; (iv) đánh giá về tính không phân biệt (hoặc phân biệt) theo hình thức sở hữu trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; (v) đánh giá về tính thống nhất trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (thống nhất trong ngành, lĩnh vực; thống nhất giữa các cấp quản lý); (vi) đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng không phân biệt theo hình thức sở hữu; (vii) nguyên nhân quản lý chưa thống nhất, còn phân biệt theo hình thức sở hữu; (viii) quan điểm/quan niệm của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, chuyên gia, nhà nghiên cứu về nội dung, phương thức và mức độ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; và (ix) đề xuất của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, chuyên gia, nhà nghiên cứu thay đổi/điều chỉnh nội dung, phương thức và mức độ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Nhiệm vụ chính:

- Thiết kế và thống nhất phiếu điều tra, mẫu điều tra với Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM. Phiếu điều tra được thiết kế gồm 3 loại để tiến hành điều tra đối với 3 đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế;

-Tiến hành điều tra thử và phối hợp cùng Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM để hoàn thiện lại phiếu điều tra;

-Tổ chức điều tra;

-Phối hợp cùng Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM tiến hành phỏng vấn sâu đối với một số cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia;

-Thảo luận và thống nhất với nhóm nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM về nội dung phân tích;

-Thiết kế cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu điều tra; bổ sung dữ liệu điều tra theo yêu cầu của Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM;

-Phân tích dữ liệu điều tra; viết báo cáo điều tra theo nội dung đã thống nhất với Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM;

-Hoàn thiện báo cáo cuối cùng sau khi có ý kiến góp ý của Nhóm nghiên cứu của Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM và các chuyên gia khác (theo yêu cầu Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Doanh nghiệp của CIEM nếu cần).

Yêu cầu công việc:

-Chuẩn bị và thống nhất kế hoạch làm việc với Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp.

-Chịu sự giám sát, kiểm tra của Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp về tiến độ và kết quả điều tra.

-Chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan.

Tiêu chuẩn:

-Các chuyên gia chính có bằng đại học về các chuyên ngành kinh tế hoặc luật hoặc quản lý nhà nước về kinh tế, có kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện điều tra;

-Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các điều tra liên quan đến doanh nghiệp;

-Có kinh nghiệm trong nghiên cứu các vấn đề về quản lý nhà nước về kinh tế và về quản lý doanh nghiệp nói riêng;

-Am hiểu về pháp luật kinh doanh nói chung và các Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, các luật thuế, luật đất đai và các luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.

Đề nghị gửi Hồ sơ của công ty tư vấn bằng tiếng Anh/tiếng Việt cho: Chị Nguyễn Thị Luyến, Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội; email: luyennt@ciem.org.vn

Hạn nhận CV: Đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2006

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương sẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 14 tháng 7 năm 2006.

Chuyên gia tư vấn

Trách nhiệm chính:

Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung (CIEM) triển khai nghiên cứu về quản lý nhà nước thống nhất đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước.

Thời gian thực hiện khoảng 5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sản phẩm nghiên cứu là 01 báo cáo về "Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước”. Báo cáo cần làm rõ những nội dung sau:

-Tổng quan, phân tích và so sánh cơ chế quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp theo hình thức sở hữu về các khía cạnh chủ yếu sau: (i) thành lập, đăng ký kinh doanh, giải thể và phá sản; (ii) tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức pháp lý; (iii) đầu tư, tài chính, tín dụng, thuế và thương mại; (iv) lao động, tiền lương; (v) đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh; (vi) khoa học, công nghệ và môi trường; và (vii) kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm,...

-Phân tích sự khác biệt hợp lý và không hợp lý trong quản lý nhà nước theo đặc điểm sở hữu của doanh nghiệp;

-Phân tích và làm rõ những khác biệt trong quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp xuất phát từ nội dung cơ chế chính sách hay do quá trình tổ chức thực hiện;

-Đưa ra các phát hiện về thay đổi gần đây trong cơ chế, chính sách quản lý nhà nước theo hướng thống nhất, không phân biệt hình thức sở hữu; phân tích tác động của những thay đổi đó trong thực tế;

-Tổng quan, đánh giá cơ chế thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước;

-Đưa ra các kiến nghị, đề xuất về mặt nội dung, cơ chế quản lý, bộ máy tổ chức quản lý nhà nước, cơ chế và bộ máy thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước.

Nhiệm vụ chính:

-Soạn thảo và thống nhất đề cương nghiên cứu với Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM);

-Tiến hành các công việc nghiên cứu kể cả nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp luật, khảo cứu ý kiến chuyên gia các bộ, ngành liên quan để có được những thông tin cập nhật và đánh giá về tình hình và nội dung quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu; về thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước, phục vụ cho việc xây dựng báo cáo nghiên cứu;

-Trao đổi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia am hiểu về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và việc thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước để hoàn thiện báo cáo.

-Xây dựng báo cáo nghiên cứu, thảo luận với Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp của CIEM về những kết quả nghiên cứu; hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu.

Yêu cầu công việc:

-Chuẩn bị và thống nhất kế hoạch làm việc với Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp.

-Ghi chép lại ý kiến của các chuyên gia đóng góp cho báo cáo.

-Chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan.

Tiêu chuẩn:

-Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về các chuyên ngành kinh tế hoặc luật hoặc quản lý kinh tế.

-Có kinh nghiệm trong nghiên cứu các vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp, quản lý nhà nước về kinh tế nói chung và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói riêng.

-Am hiểu pháp luật kinh doanh nói chung và các Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, các luật thuế, luật đất đai và các luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói riêng; có kiến thức về thể chế, chính sách đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đổi mới bộ máy nhà nước,...

-Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Đề nghị gửi Lý lịch chi tiết (CV) của Chuyên gia bằng tiếng Anh/tiếng Việt cho: Chị Nguyễn Thị Luyến, Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội; email: luyennt@ciem.org.vn

Hạn nhận CV: Đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2006

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương sẽ liên hệ trực tiếp với ứng cử viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 14 tháng 7 năm 2006.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi