Công bố luận án tiến sĩ: "Năng lực lãnh đạo – Nghiên cứu tình huống của lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"
Tin tức

Công bố luận án tiến sĩ: "Năng lực lãnh đạo – Nghiên cứu tình huống của lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"

01/12/2011 - 2808 lượt xem

Những đóng góp mới về lý luận, thực tiễn của luận án

Tên luận án: Năng lực lãnh đạo – Nghiên cứu tình huống của lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Nghiên cứu sinh: Đặng Ngọc Sự, NCS K5, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 62.34.01.01

Nghiên cứu sinh: Đặng Ngọc Sự, NCS K5, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW

Người HDKH: PGS. TS. Lê Xuân Bá, Viện trưởng, Viện NCQLKTTW

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận và thực tiễn

Về lý luận Luận án đã:

+ Hệ thống hóa và mang vào Việt nam các lý thuyết cũng như các mô hình lý thuyết về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo đang thịnh hành trên thế giới.

+ Chỉ rõ bản chất và vai trò tối quan trọng của việc khai thác yếu tố tâm lý, khai thác yếu tố con người trong công tác lãnh đạo, quản lý.

+ Đưa ra mô hình giải quyết vấn đề GAP nhằm giúp cho các giải pháp đề xuất có luận cứ khoa học sâu sắc và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Về thực tiễn.Luận án đã:

+ Lượng hóa được bằng con số mối quan hệ giữa các yếu tố của năng lực lãnh đạo như: (1) tầm nhìn chiến lược, (2) động viên khuyến khích, (3) gây ảnh hưởng, (4) ra quyết định, (5) phân quyền uỷ quyền, (6) hiểu mình-hiểu người, và (7) giao tiếp lãnh đạo với kết quả và hiệu quả cuối cùng của sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam.

+ Mang tới cho các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam một bức tranh rõ nét về năng lực lãnh đạo cũng như chỉ ra thực trạng năng lực lãnh đạo của lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu chỉ dừng lại ở nhận thức không thôi thì chưa đủ mà các lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn thành công hơn nữa phải biến nhận thức của mình thành hành động cụ thể.

Hà nội, tháng 12 năm 2011


Tin tức khác