Nghiên cứu
Nghiên cứu

Quản trị doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Nam Hải, Chuyên viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Quản lý nhà nước đối với việc thành lập doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Luyến, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu c ải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2007

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mặt hàng tôm sú nuôi ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Thọ, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2007

Điều chỉnh chính sách công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Nghiên cứu trường hợp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Mạnh Hùng, Nghiên cứu viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến mục tiêu phát triển bền vững xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2007

Các chủ thể trong phát triển giáo dục ở Việt Nam (Đề tài năm 2006)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Minh Anh, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu thể chế kinh tế

17/11/2006

Phương pháp luận đo lường vốn con người- Kinh nghiệm quốc tế (Đề tài năm 2006)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế

10/05/2006

Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Chung, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế

16/03/2006

Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, Nghiên cứu viên  - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2006