Nghiên cứu
Nghiên cứu

Điều chỉnh chính sách công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Nghiên cứu trường hợp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Mạnh Hùng, Nghiên cứu viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2007

Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến mục tiêu phát triển bền vững xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2007

Các chủ thể trong phát triển giáo dục ở Việt Nam (Đề tài năm 2006)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Minh Anh, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu thể chế kinh tế

17/11/2006

Phương pháp luận đo lường vốn con người- Kinh nghiệm quốc tế (Đề tài năm 2006)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế

10/05/2006

Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Chung, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế

16/03/2006

Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, Nghiên cứu viên  - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2006

Các đặc điểm và hiệu quả hoạt động của hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hoàng Hà, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2006

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Phó Tổng biên tập - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2006

Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng

16/03/2006

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu thể chế kinh tế

16/03/2006