Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Thương với đề tài luận án “Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”...

23/10/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong hình thành và phát triển cụm liên kết ngành: trường hợp ngành dệt may và đồ gỗ

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế                  Mã: 931.01.10

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Huyền       Khóa: 10                      Mã NCS: 62165

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Cung và TS. Nguyễn Trọng Hiệu

16/10/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thanh Trung

Đề tài luận án: Nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cảng biển khu vực thành phố Hải Phòng định hướng 2030

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Trung         Mã NCS: 62196

03/10/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Thương

 

Đề tài luận án: Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thương          Mã NCS: 62219

Người hướng dẫn: : PGS.TS. Nguyễn Đình Tài

 

26/09/2023

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023 - 2024

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023 - 2024

07/09/2023

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy với đề tài luận án “Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc”...

05/09/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại việt nam: nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Thuỷ          Mã NCS: 62.236

 
 

08/08/2023

Mời tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng với đề tài luận án “Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam”...

13/07/2023

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

11/07/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng

Đề tài luận án: Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

19/05/2023