Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế         

Mã: 9.31.01.10

19/02/2024

Công bố thời gian, địa điểm bảo vệ và luận án, tóm tắt luận án, trang điểm mới Luận án của NCS Nguyễn Sỹ Thành

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Họ và tên tác giả: Nguyễn Sỹ Thành             Khóa: 14 Mã         NCS: 62.241

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế            Mã số chuyên ngành: 9310110

26/01/2024

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Mạnh Cường, với đề tài luận án "Phát triển kinh tế trên địa bàn các Khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam"; Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05...

17/01/2024

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Mạnh Cường

Đề tài: Phát triển kinh tế trên địa bàn các Khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam.

Họ và tên tác giả: Lê Mạnh Cường               Khóa: 13            Mã NCS: 62.225

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.                 Mã số chuyên ngành: 9.31.01.05

02/01/2024

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Văn Cương, với đề tài luận án "Quản lý nợ công nhằm bảo đảm an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam";

Ngành: Quản lý kinh tế;

Mã số: 9.31.01.10. 

12/12/2023

Mời họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu, với đề tài luận án "Phát triển hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam";

Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05. cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu, với đề tài luận án "Phát triển hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam";

Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05.

28/11/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Văn Cương

Đề tài: Quản lý nợ công nhằm bảo đảm an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế                  Mã: 931.01.10

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Cương       Khóa: 13                      Mã NCS: 62165

10/11/2023

Mời Dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, với đề tài luận án:" Vai trò của Nhà nước trong hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Trường hợp ngành dệt may và đồ gỗ"...

10/11/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu

Đề tài: Phát triển Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                 Mã: 9.31.01.05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hiếu      Khóa:   12                    Mã NCS: 62.219

09/11/2023

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Thanh Trung với đề tài luận án: “Nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cảng biển khu vực Thành phố Hải Phòng định hướng 2030”...

23/10/2023