Đề án trình Bộ, Chính phủ
Đề án trình Bộ, Chính phủ

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014

Căn cứ Công văn số 70/BKHĐT-VP ngày 23 tháng 01 năm 2014 về chương trình công tác năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao thực hiện Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” trình trong tháng 9 năm 2014 (tại mục 68, Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 70/BKHĐT-VP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Theo đó, Lãnh đạo Viện đã giao cho Ban Chính sách Dịch vụ công thực hiện và trình sản phẩm vào Quý III năm 2014.

11/11/2014

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân

Nội dung của báo cáo ” Tham gia rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân” đã trình Bộ tháng 6/2011 và trình Chính phủ tháng 9/2011 gồm 4 phần:

18/03/2011

Đề án “Xây dựng chính sách đặc thù để thu hút đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long”

Trong nhiều năm qua, Đảng và Chính phủ đã có nhiều quyết định nhằm khuyến khích và hỗ trợ phát triển Vùng ĐBSCL, chính quyền các địa phương đã hết sức cố gắng, song do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, việc tăng cường thu hút vốn đầu tư vào ĐBSCL vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết. Vì thế, việc xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù để thu hút đầu tư tại ĐBSCL” trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển kinh tế- xã hội và tình hình đầu tư của toàn Vùng trong những năm qua là hết sức cần thiết và cấp bách.

18/03/2011

Đề án "Phát triển và hoàn thiện thị trường vốn và thị trường tiền tệ ở Việt Nam" trình Chính phủ và Bộ Chính trị

Mục tiêu của Đề án là tổng hợp những lý luận chung về phát triển thị trường tài chính hiệu quả, học hỏi những kinh nghiệm thành công và thất bại trong phát triển thị trường tài chính ở các nước đang phát triển (nhất là ở khu vực Đông Á) và chuyển đổi (đặc biệt là Trung Quốc) và đánh giá thực trạng thị trường tiền tệ và thị trường vốn ở Việt Nam. Trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hệ thống và thị trường tài chính ở nước ta, Đề án đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường tiền tệ và thị trường vốn ở nước ta trong giai đoạn mới.

18/03/2011

Đề án "Đổi mới công tác Kế hoạch hoá" trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường làm cơ sở cho việc đổi mới công tác kế hoạch hoá. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác kế hoạch hoá ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, Đề án đã tập trung vào xử lý một số vấn đề chủ yếu như : phân cấp trong công tác kế hoạch hoá; xác định nội dung kế hoạch chủ yếu ở các cấp; quy trình lập, thực hiện và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; phối hợp giữa các cấp và cơ quan đồng cấp trong công tác kế hoạch. Một phần kết quả của Đề án đã được đưa vào áp dụng trong thời gian qua.

18/03/2011

Đề án "Tập đoàn kinh tế" trình Chính phủ

Đề án chuẩn bị để trình Chính phủ trong Quý IV năm 2003. Mục tiêu của Đề án nhằm làm rõ các đặc điểm, bản chất của tập đoàn kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến tập đoàn, từ đó đề xuất các quan điểm, nguyên tắc và phương pháp hình thành các tập đoàn, các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổng công ty đã được dự kiến hoặc các tổng công ty có tiềm năng chuyển thành các tập đoàn kinh tế.

18/03/2011

Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ Việt Nam"

Đề án đi sâu phân tích về hiện trạng năng lực cạnh tranh Quốc gia trong đó tập trung vào 8 yếu tố cấu thành là : Thể chế nhà nước; Vai trò của Chính phủ; Độ mở của nền kinh tế; Hệ thống tài chính, tiền tệ; Kết cấu hạ tầng; Khoa học công nghệ; Lao động và Năng lực cạnh tranh của DN. Từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia theo hướng Hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành kinh tế của Chính phủ; Hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

18/03/2011

Đề án "Cơ chế chính sách đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao" trình Chính phủ

Đề án nhằm mục tiêu kiến nghị những cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao. Nội dung chính của Đề án được thể hiện trong ba phần.

18/03/2011

Báo cáo thẩm định năng lực cạnh tranh ASEAN trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại (9/2003)

Báo cáo phân tích các kiến nghị dự kiến đưa ra trong Hội nghị cấp Bộ trưởng và nguyên thủ các nước ASEAN, về phương hướng cải cách hoạt động của ASEAN trong hai thập kỷ tới.

18/03/2011

Đề án "Tăng cường đầu tư và trợ phát triển chính thức trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN và khối hợp tác kinh tế Úc - New Zealand" (2001) báo cáo Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quôc tế

Báo cáo nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác về đầu tư và hỗ trợ phát triển chính thức giũa Việt Nam với khối hợp tác kinh tế úc - New Zealand trong khuôn khổ hợp tác với ASEAN; thế mạnh của từng đối tác và khả năng bổ sung cho nền kinh tế Việt Nam khi hình thành khu thương mại tự do AFTA.

18/03/2011