Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014
Đề án trình Bộ, Chính phủ

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014

11/11/2014 - 18858 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Ban Chính sách Dịch vụ công đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Viện có Công văn số 864/QLKTTW-DVC về việc trình báo cáo tổng hợp theo nhiệm vụ được giao nêu trên.

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Văn phòng Bộ có Công văn báo cáo Bộ trưởng để xin ý kiến chỉ đạo đối với Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thực hiện và báo cáo. Ngày 08 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng đồng ý báo cáo do Viện thực hiện và chỉ đạo Văn phòng Bộ sao chụp báo cáo này cho một số đơn vị trong Bộ tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách.

Sau đây xin giới thiệu những nội dung tóm tắt của Báo cáo:

1. Tên Báo cáo: “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam”

- Cấp trình: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Đơn vị chủ trì: Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

3. Mục tiêu của Báo cáo:

Mục tiêu của báo cáo tổng hợp thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

Để thực hiện mục tiêu này, Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:

- Phân tích thực trạng bất bình đẳng xã hội và đánh giá các chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua.

- Đề xuất các định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng nghiên cứu của báo cáo: Các chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu của báo cáo:

 - Về không gian: Báo cáo sẽ nghiên cứu các chính sách về thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trên bình diện cả nước.

- Về thời gian: Báo cáo chọn mốc thời gian từ năm 2006 trở lại đây. Đây là cơ sở để đánh giá, so sánh giữa kế hoạch, chỉ tiêu chiến lược đặt ra và kết quả thực hiện giai đoạn 2006 – 2010, từ đó xác định lại các khía cạnh liên quan đến việc thực hiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội; thực trạng về bất bình đẳng được phân tích cho đến năm 2012 hoặc 2013

- Về nội dung: Trong khuôn khổ nghiên cứu của Báo cáo này, Báo cáo sẽ giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội với các trụ cột  chính là các chính sách về thu nhập và xóa đói giảm nghèo; chính sách tạo việc làm và các chính sách về giáo dục, y tế. Các giải pháp đưa ra sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện các chính sách về giảm thiểu, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng xã hội, như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã ban hành.

5. Kết cấu báo cáo

Ngoài các phần mở đầu, mục lục, danh mục các từ viết tắt, bảng biểu, nội dung chính của Báo cáo thực hiện trong 2 phần:

Phần 1: Phân tích thực trạng bất bình đẳng xã hội và đánh giá các chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua.

Phần 2: Các định hướng và một số giải pháp chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn: Ban Chính sách Dịch vụ công


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi