Nghiên cứu
Nghiên cứu

Mô hình tăng trưởng Solow với hàm sản xuất có độ co dãn thay thế bất biến và vận dụng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Thị Tuệ Anh, Nghiên cứu viên - Ban  Nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế

16/03/2004

Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam- Thực trạng, các vấn đề và giải pháp"

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó Tổng biên tập - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2004

Thực trạng phá sản doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện pháp luật về phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Kim Anh, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu đổi mới và phát triển doanh nghiệp

01/03/2004

Đánh giá hiện trạng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Trung Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế

11/12/2003

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống bảo hiểm cho ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Huy, Nguyễn Xuân Quỳnh - nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế Nông thôn

03/04/2003

Đầu tư mạo hiểm và phát triển công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và một số gợi ý chính sách (Đề tài năm 2002)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thu Hoài, nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Khoa học Quản lý

20/12/2002