Nghiên cứu
Nghiên cứu

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn – Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn

16/03/2005

Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên -  Trung tâm Tư vấn quản lý và  đào tạo

16/03/2005

Rủi ro trong quá trình tự do hóa thị trường tài chính và trình tự cải cách: Kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ Ngân sách Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2005

Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2004

Các hạn chế đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam và các giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2004

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2004