Hoạt động
Hoạt động

Đề tài: Thể chế liên kết vùng kinh tế- xã hội ở Việt Nam: lý luận, thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2030

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: “Thể chế liên kết vùng kinh tế- xã hội ở Việt Nam: lý luận, thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2030”

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

28/05/2020

Đề tài: Một số khuyến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021- 2030

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Một số khuyến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2021- 2030

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

27/05/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số 271/QĐ-QLKTTW ngày 11/4/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số  271/QĐ-QLKTTW ngày 11/4/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

31/03/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 08/QĐ-QLKTTW ngày 08/01/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

31/03/2020