Sách
Sách

Thị trường tài chính Việt Nam trong tiến trình cải cách, hội nhập: Thành tựu, hạn chế và định hướng đến năm 2020

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trình, TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang (đồng chủ biên) Nhà xuất bản Tài chính, 2010

06/09/2014

Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng

Tác giả: TS. Võ Trí Thành, TS. Lê Xuân Sang (đồng chủ biên) và các cộng sự Nhà xuất bản Trí Thức.

05/09/2014

Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam - Kết quả điều tra năm 2012

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Tổng cục Thống kê (GSO), Nhóm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (DERG), Trường Đại học Copenhagen (UoC) Hà Nội, 2013

28/12/2013

Cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường

Tác giả: Vũ Xuân Nguyệt Hồng Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2008

23/01/2013