Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Hạ Thị Thu Thủy

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Hạ Thị Thu Thủy.

Đề tài: “Đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp ở Việt Nam”.

      Ngành: Kinh tế phát triển;          Mã số: 9.31.01.05

04/03/2022

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Nguyễn Quang Hưng

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Quang Hưng.

Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”.

Ngành: Quản lý kinh tế;        mã số: 9 31 01 10

28/02/2022

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Ngô Xuân Quyết

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Ngô Xuân Quyết.

Đề tài: Nghèo đa chiều ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Trường hợp tỉnh Lào Cai”.

Ngành: Kinh tế phát triển;    mã số: 9 31 01 05

16/02/2022

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Trần Thị Kim Anh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Thị Kim Anh.

Đề tài: Chính sách phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam”.

Ngành: Quản lý kinh tế;        mã số: 9 31 01 10

15/02/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Chu Tuấn Anh

Đề tài luận án: Tạo động lực cho người lao động tại các cơ sở dịch vụ y tế ở Việt Nam

Tác giả: Chu Tuấn Anh                     

Ngành: Quản lý kinh tế                               Mã số: 9 31 01 10

10/02/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hạ Thị Thu Thủy

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Hạ Thị Thu Thủy                     Mã NCS: 62.181

Ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9 31 01 05

28/01/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng

                                         CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng     Mã NCS: 62.190

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

18/01/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng

   CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Tác động của thị trường vốn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp phi tài chính đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hạn chế tài chính

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tùng             Mã NCS: 62.238

Ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9 31 01 05

18/01/2022

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngô Xuân Quyết

Đề tài luận án: Nghèo đa chiều ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc: trường hợp tỉnh Lào Cai

Tác giả: Ngô Xuân Quyết              Mã NCS: 62.170

Ngành: Kinh tế phát triển                Mã số: 9 31 01 05Tóa

11/01/2022