Đào tạo tư vấn
Đào tạo tư vấn

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023 - 2024

Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2023 - 2024

07/09/2023

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy với đề tài luận án “Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc”...

05/09/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục trẻ mầm non tại việt nam: nghiên cứu trường hợp một số tỉnh phía Bắc

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Thuỷ          Mã NCS: 62.236

 
 

08/08/2023

Mời tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng với đề tài luận án “Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam”...

13/07/2023

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

11/07/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng

Đề tài luận án: Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

19/05/2023

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Hà Đức Minh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Hà Đức Minh.

Đề tài: " Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh ở Lào Cai ";

Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9 31 01 10...

14/02/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Đức Minh

Đề tài: "Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp tỉnh Lào Cai"

Tác giả: Hà Đức Minh          Mã NCS: 62.209

Ngành: Quản lý kinh tế          Mã số: 9 31 01 10

19/01/2023

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Nguyễn Công Đệ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Công Đệ.

Đề tài: "Phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam theo hướng bền vững";

Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 31 01 05.

03/01/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Đệ

Đề tài luận án: Phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam theo hướng bền vững

Tác giả: Nguyễn Công Đệ          Mã NCS: 62.200

Ngành: Kinh tế phát triển           Mã số: 9 31 01 05

12/12/2022