Đào tạo tư vấn
Đào tạo tư vấn

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Văn Cương, với đề tài luận án "Quản lý nợ công nhằm bảo đảm an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam";

Ngành: Quản lý kinh tế;

Mã số: 9.31.01.10. 

12/12/2023

Mời họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu, với đề tài luận án "Phát triển hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam";

Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05. cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu, với đề tài luận án "Phát triển hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam";

Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05.

28/11/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Văn Cương

Đề tài: Quản lý nợ công nhằm bảo đảm an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế                  Mã: 931.01.10

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Cương       Khóa: 13                      Mã NCS: 62165

10/11/2023

Mời Dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, với đề tài luận án:" Vai trò của Nhà nước trong hình thành và phát triển cụm liên kết ngành ở Việt Nam: Trường hợp ngành dệt may và đồ gỗ"...

10/11/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu

Đề tài: Phát triển Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                 Mã: 9.31.01.05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hiếu      Khóa:   12                    Mã NCS: 62.219

09/11/2023

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Thanh Trung với đề tài luận án: “Nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cảng biển khu vực Thành phố Hải Phòng định hướng 2030”...

23/10/2023

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Thương với đề tài luận án “Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế”...

23/10/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong hình thành và phát triển cụm liên kết ngành: trường hợp ngành dệt may và đồ gỗ

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế                  Mã: 931.01.10

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Huyền       Khóa: 10                      Mã NCS: 62165

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Cung và TS. Nguyễn Trọng Hiệu

16/10/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Thanh Trung

Đề tài luận án: Nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cảng biển khu vực thành phố Hải Phòng định hướng 2030

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Trung         Mã NCS: 62196

03/10/2023

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Thương

 

Đề tài luận án: Phát triển cụm liên kết ngành tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thương          Mã NCS: 62219

Người hướng dẫn: : PGS.TS. Nguyễn Đình Tài

 

26/09/2023