Tăng cường khai thác các nguồn tin điện tử phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Đề tài NCKH cấp Viện

Tăng cường khai thác các nguồn tin điện tử phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

28/12/2012 - 5804 lượt xem

Tóm tắt đề tài

 

1. Tên đề tài: Tăng cường khai thác các nguồn tin điện tử phục vụ công tác nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

- Cấp quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là phát triển, nâng cao chất lượng các nguồn tin điện tử đồng thời tăng cường việc sử dụng các nguồn tin điện tử phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Các nguồn tin điện tử được khai thác phục vụ nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Các nguồn tin điện tử trong và ngoài nước được khai thác tại thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

+ Về thời gian: Hoạt động khai thác các nguồn tin điện tử tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong khoảng 10 năm trở lại đây, từ năm 2002, khi thư viện điện tử được xây dựng tại Thư viện của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

- Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu việc phát triển các nguồn tin điện tử về kinh tế - xã hội phục vụ nghiên cứu khoa học tại Thư viện của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, qua đó nêu lên một số đề xuất nhằm tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn tin điện tử phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Viện.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để làm rõ những nội dung cơ bản đã đặt ra của đề tài, trong quá trình nghiên cứu sử dụng một số phương pháp sau:

- Phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã thực hiện.

- Phân tích thống kê, mô tả, so sánh, ...

- Điều tra bằng bảng hỏi.

- Tham vấn các ý kiến của chuyên gia.

6. Kết quả nghiên cứu

- Làm rõ một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm nước ngoài về phát triển nguồn tin điện tử.

- Đưa ra bức tranh tổng quan về họat động khai thác và sử dụng các nguồn tin điện tử tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

- Gợi mở các giải pháp nhằm tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn tin điện tử phục vụ nghiên cứu khoa học tại Viện trong thời gian tới.

Kết luận

7. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu năm: 2012.

8. Báo cáo của Đề tài được lưu tại: Thư viện của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

 

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi