Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

 

Lãnh đạo Viện giai đoạn 1978-1993

1. Các đồng chí Viện trưởng

   - Nguyễn Văn Trân (giai đoạn 1978-1989) 

        (Đã mất)

   - Đoàn Đỗ (Quyền Viện trưởng giai đoạn: 1989-1991)

   - Đoàn Duy Thành (giai đoạn 1991-1992)

2. Các đồng chí Phó Viện trưởng

   - Đoàn Trọng Truyến (giai đoạn 1978-1981)

   - Đoàn Đỗ (giai đoạn 1981-1989)

   - Dương Bạch Liên (giai đoạn 1982-1986) đã mất

   - Nguyễn Văn Bích (giai đoạn 1989-)

   - Lê Đăng Doanh (giai đoạn1991-1993)

   - Nguyễn Văn Huy (giai đoạn1991-1994)

Đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khoá III, được  Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cử làm Viện trưởng  đầu tiên của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (giai đoạn 1978 - 1989)

(Đã mất)

Đồng chí Đoàn Đỗ, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (giai đoạn  1989-1991)

Đồng chí Đoàn Duy Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (giai đoạn  1991-1992)

 

Lãnh đạo Viện giai đoạn 1993 - 2009

1. Các đồng chí Viện trưởng

   - Lê Đăng Doanh (giai đoạn 1993-2001)

   - Đinh Văn Ân (giai đoạn 2001-2009)

2. Các đồng chí Phó Viện trưởng

   - Nguyễn Văn Huy (giai đoạn 1991-1994)

   - Đặng Đức Đạm (giai đoạn 1995-1998)

   - Lê Xuân Bá (giai đoạn 1998-2009)

   - Trần Xuân Lịch (từ 1998 - 2012)

   - Nguyễn Xuân Trình (giai đoạn 2003-2008)

Đồng chí Lê Đăng Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (giai đoạn 1993-2001)

Đồng chí Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (giai đoạn 2002-2008)

 

Lãnh đạo Viện giai đoạn 2009 đến nay

1. Các đồng chí Viện trưởng

   - Lê Xuân Bá (giai đoạn 2009-9.2013)

   - Nguyễn Đình Cung (Quyền Viện trưởng từ tháng 10 năm 2013 - 8.2019)

Đồng chí Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (từ năm 2009- tháng 9/2013).

Đồng chí Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (từ tháng 10/2013 - tháng 8/2019).


   - Lê Xuân Bá (giai đoạn 1998-2009)2. Các đồng chí Phó Viện trưởng

   -Trần Xuân Lịch (giai đoạn 1998-2012)

   - Nguyễn Đình Cung (giai đoạn 2009 - 9/2013)

   - Võ Trí Thành (từ năm 2009 - 2015)

   - Vũ Xuân Nguyệt Hồng (từ năm 2009 - 2014)

   - Trần Kim Chung (từ tháng 1/2013 - đến nay)

   - Nguyễn Thị Tuệ Anh (từ tháng 10/ 2013 - tháng 11/2019)

   - Phan Đức Hiếu (từ tháng 11/2015 - nay)