Tin tức
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT HAI NĂM 2012 (KHOÁ 8)

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-QĐKTTW ngày 5/3/2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2012.

23/07/2012

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2012 về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Thời gian: 14:00, thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2012 Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

17/07/2012

Thông báo buổi Hội thảo công bố báo cáo “Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam”

Thời gian: 8:30 - 12:00, ngày 18 tháng 7 năm 2012 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

16/07/2012

Thông báo buổi Hội thảo tham vấn Nghiên cứu “Đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các Bộ/cơ quan chính phủ tham gia quản lý nhà nước về chiến lược phát triển, hoạch định chính sách tài chính, tiền tệ và giám sát các tổ chức tài chính”

Thời gian: 13:30, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 13:15) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

29/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Đổi mới công tác Kế hoạch ở các cấp”

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: “Đổi mới công tác Kế hoạch ở các cấp”

Thời gian: 8:30, thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 (đăng ký đại biểu từ 8:00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo: Đổi mới quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và hưu trí

Thời gian: 8:00, thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

27/06/2012

THÔNG BÁO TUYỂN TƯ VẤN

Ban quản lý Dự án Tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nhiệm vụ viết báo cáo: “Đề xuất chính sách tách bạch chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước”

14/06/2012

Thông báo buổi Hội thảo “Đổi mới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp”

Thời gian: 8:30, 02 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 8 năm 2012 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/06/2012