Nghiên cứu
Nghiên cứu

Các đặc điểm và hiệu quả hoạt động của hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hoàng Hà, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2006

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Phó Tổng biên tập - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2006

Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng

16/03/2006

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu thể chế kinh tế

16/03/2006

Khả năng áp dụng một số phương pháp xác định giá quyền sử dụng đất góp phần lành mạnh hóa thị trường quyền sử dụng đất ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hải, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế

16/03/2006

Tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Đức Trung, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu quản lý doanh nghiệp

16/03/2006

Các nhân tố tác động đến tăng trưởng của doanh nghiệp khu vực tư nhân ở một số tỉnh phía Bắc và phía Nam"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Minh Thảo, Nghiên cứu viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2006

Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2005

Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội

Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Thu Hoà, Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu

16/03/2005