Thông tin kinh tế - xã hội
Thông tin kinh tế - xã hội

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 6/2019

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 6/2019

30/06/2019

SOCIAL ENTERPRISE IN VIET NAM

SOCIAL ENTERPRISE IN VIET NAM

01/04/2019

THƯ MỤC THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 3/2019

Thư mục thông báo tài liệu tháng 3/2019

31/03/2019

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II/2018

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2018

26/09/2018

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I/2018

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2018

26/09/2018

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV và năm 2017

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2018

26/09/2018

Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Lao động, 2017

26/07/2017

Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do mới: Một số yêu cầu cải cách thể chế thương mại và đầu tư

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Lao động, 2017

25/07/2017