Thông tin chuyên đề
Thông tin chuyên đề

Phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu lại nền kinh tế trong điều kiện CMCN 4.0

Cơ cấu lại nền kinh tế đã và đang là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện mở cửa nền kinh tế ngày càng sâu rộng trong điều kiện CMCN 4.0 (CMCN 4.0) đang cho thấy ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ và tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chững lại. Kinh tế tư nhân được đánh giá sẽ là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong những năm tới

05/12/2018

Đổi mới phương thức hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị cho Việt Nam

Hỗ trợ tín dụng là một trong những chính sách quan trọng trong khuyến khích, hỗ trợ đối với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với những bất lợi trong tiếp cận nguồn lực cho phát triển kinh doanh từ nguyên nhân là do những đặc điểm về quy mô mang đến. Do đó, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hỗ trợ cho DNNVV nói chung và hỗ trợ tín dụng đối với khu vực DNNVV nói riêng trở thành một công cụ chính sách quan trọng để giúp khu vực này tồn tại và phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nghiên cứu phân tích về hỗ trợ tín dụng hướng tới mục tiêu đặt ra bằng cách đánh giá tác động tổng hợp của cả các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp tới khả năng tiếp cận tín dụng của DNNVV.

30/11/2018

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế chia sẻ: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Mô hình và các hoạt động của nền kinh tế chia sẻ đã xuất hiện khá lâu trên thế giới, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay nó mới có những bước phát triển đột phá nhờ thành tựu phát triển của khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, đặc biệt là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, nó được coi là yếu tố cốt cõi của nền kinh tế số. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, thuật ngữ “nền kinh tế chia sẻ” được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn. Quyết nghị tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01/2018, Chính phủ đã thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ. Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề nội dung về mô hình kinh tế chia sẻ, kinh nghiệm quản lý trong nền kinh tế chia sẻ từ một số quốc gia điển hình và đưa ra một số kiến nghị nhằm tận dụng lợi ích của mô hình kinh tế hiện đại này tại Việt Nam.

30/11/2018

Cải cách độc quyền trong ngành điện Việt Nam

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặt nền tảng cho một nền kinh tế thị trường cạnh tranh và năng động. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân là việc thu hẹp quy mô, phạm vi tham gia của nhà nước vào các hoạt động kinh tế, tạo không gian cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động, sáng tạo và cạnh tranh. Lĩnh vực độc quyền nhà nước cũng được thu hẹp theo hướng tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực có tính độc quyền tự nhiên, đảm bảo lợi ích công cộng, v.v... Ngành điện cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vấn đề cải cách độc quyền trong ngành điện ở Việt nam vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, cần tiếp tục cải cách trong thời gian tới. Sau khi sơ lược về ngành điện hiện nay, bài viết sẽ tập trung làm rõ tiến trình cải cách độc quyền trong ngành điện, những vấn đề còn đặt ra và định hướng cải cách trong thời gian tới.

06/11/2018

Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải dựa trên ba trục cơ bản đó là: áp dụng khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó, nguồn lực con người giữ vai trò quan trọng. Trình độ phát triển nguồn nhân lực là một thước đo chủ yếu sự phát triển của mỗi quốc gia. Do đó, vấn đề này được các nước trên thế giới rất quan tâm và coi trọng. Kế thừa và phát huy truyền thống của ông cha trong việc trọng dụng nhân tài, coi “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, trong mỗi một giai đoạn phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định quan điểm xem nhân tố con người là trung tâm của mọi sự phát triển. 

29/09/2018