Sách
Sách

Các sách xuất bản năm 2003

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Đinh Văn Ân (chủ biên). – Hà Nội: Thống kê, 2003

20/03/2003

Các sách xuất bản năm 2002

Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn/Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hoà (Chủ biên). – Hà Nội:Thống kê, 2002

20/03/2002

Các sách xuất bản năm 2001

Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hoá của Việt Nam/Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên). – Hà Nội:Lao động, 2001

20/03/2001