Sách
Sách

Báo cáo nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành may mặc, thủy sản và điện tử ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Quỹ Châu Á (The Asia Foundation)

17/01/2012

Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội

Nâng cao chất lượng của sự phát triển kinh tế, xã hội từ nhiều năm nay là một đòi hỏi bức thiết, là nguyện vọng của nhân dân, là một chủ trương lớn, cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đang từng bước đi vào cuộc sống, trở thành sức mạnh thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách nền hành chính, chuyển biến các chính sách và biện pháp đổi mới kinh tế, xã hội

21/03/2010

Kinh tế Việt nam 2007

CIEM Nhà Xuất bản Tài chính, 2008

20/03/2008

Quan hệ đối tác công - tư (PPP)

Ban Nghiên cứu Thể chế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Xuất bản năm 2008

14/03/2008

Kinh tế Việt Nam năm 2006

CIEM Nhà Xuất bản Tài chính, 2007

20/03/2007

Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

TS. Đinh Văn Ân - Hoàng Thu Hòa (Đồng chủ biên) Nhà Xuất bản Thống kê, 2006

20/03/2006

Các sách xuất bản năm 2005

Tập đoàn kinh tế: Lý luận và kinh nghiệm quốc tế ứng dụng vào Việt Nam / Trần Tiến Cường (Chủ biên). - Hà Nội: Giao thông vận tải, 2005

20/03/2005

Các sách xuất bản năm 2004

Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc - Tập III/CIEM – UNDP. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2004

20/03/2004