Sách
Sách

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2016

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2016

18/04/2017

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I năm 2016

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2016

18/04/2017

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV và Năm 2015

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2016

18/04/2017

Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) / Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) / Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) / DERG - Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

16/10/2015

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II năm 2015

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

03/09/2015

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Tác giả: Trần Kim Hào, Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên) Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

18/06/2015

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2014

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

01/04/2015

Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13, Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM    Nhà xuất bản Tài chính, 2015

26/02/2015

Hình thành, phát triển và quản lý tập đoàn kinh tế: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Tác giả: TS. Trần Kim Hào - KS. Bùi Văn Dũng (Đồng chủ biên) Nhà Xuất bản Hồng Đức, 2014

26/02/2015

Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý III năm 2014

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM  Nhà Xuất bản Tài chính, 2014

26/02/2015