Sách
Sách

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II/2018

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2018

26/09/2018

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I/2018

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2018

26/09/2018

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV và năm 2017

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2018

26/09/2018

Báo cáo rà soát thể chế chuỗi giá trị lúa gạo

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Lao động, 2017

26/07/2017

Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do mới: Một số yêu cầu cải cách thể chế thương mại và đầu tư

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Lao động, 2017

25/07/2017

Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi của nông thôn Việt Nam

Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2017

 

 

08/05/2017

Doanh nghiệp & méo mó thị trường

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2015

18/04/2017

Điển hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) / Hội đồng Anh Việt Nam / Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Hà Nội, 2016

18/04/2017

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV năm 2016

RCV - Australian  / Aid   - Australian Government  /  Department of Foreign Affairs and Trade  - CIEM   

Nhà xuất bản Tài chính, 2017

18/04/2017