Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Mời họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Dương Nhật Huy, với đề tài luận án "Giải pháp thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam".

Ngành: Quản lý kinh tế;

 

24/06/2024

Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Dương Nhật Huy

Họ và tên tác giả: Dương Nhật Huy                    Khoá 10 .                  Mã NCS: 62.164
Tên luận án: Giải pháp thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế .                         Mã số: 9310110

31/05/2024

Lễ trao bằng tiến sĩ đợt 2 năm 2024 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Sáng ngày 21/5/2024, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức buổi Lễ trao bằng tiến sĩ cho 5 nghiên cứu sinh của Viện...

22/05/2024

Mời họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Hoàng Lan Phương, với đề tài luận án "Quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam"...

08/05/2024

Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Hoàng Lan Phương

Đề tài: Quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện hội
nhập quốc tế của Việt Nam
Ngành: Quản lý kinh tế                 Mã số: 9310110
Họ và tên tác giả: Hoàng Lan Phương                     Khóa: 13                      Mã NCS: 62233

03/04/2024

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa, với đề tài luận án " Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam"; Ngành: Quản lý kinh tế;  Mã số: 9.31.01.10...

08/03/2024

Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế         

Mã: 9.31.01.10

19/02/2024

Công bố thời gian, địa điểm bảo vệ và luận án, tóm tắt luận án, trang điểm mới Luận án của NCS Nguyễn Sỹ Thành

Đề tài: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành vận tải hàng không Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Họ và tên tác giả: Nguyễn Sỹ Thành             Khóa: 14 Mã         NCS: 62.241

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế            Mã số chuyên ngành: 9310110

26/01/2024

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Mạnh Cường, với đề tài luận án "Phát triển kinh tế trên địa bàn các Khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam"; Ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9.31.01.05...

17/01/2024

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Mạnh Cường

Đề tài: Phát triển kinh tế trên địa bàn các Khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam.

Họ và tên tác giả: Lê Mạnh Cường               Khóa: 13            Mã NCS: 62.225

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.                 Mã số chuyên ngành: 9.31.01.05

02/01/2024