Đề tài NCKH cấp Viện
Đề tài NCKH cấp Viện

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống bảo hiểm cho ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Huy, Nguyễn Xuân Quỳnh - nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế Nông thôn

03/04/2003

Đầu tư mạo hiểm và phát triển công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và một số gợi ý chính sách (Đề tài năm 2002)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thu Hoài, nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Khoa học Quản lý

20/12/2002