Đề tài NCKH cấp Viện
Đề tài NCKH cấp Viện

Rào cản môi trường của Việt Nam trong quản lý hoạt động nhập khẩu

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Bùi Phương Liên.

16/03/2010

Một số phương thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới và ứng dụng ở Việt Nam (Đề tài năm 2007)

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thành Tâm, Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu chính sách đổi mới và phát triển doanh nghiệp

07/06/2007

Các chủ thể trong phát triển giáo dục ở Việt Nam (Đề tài năm 2006)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Minh Anh, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu thể chế kinh tế

17/11/2006

Phương pháp luận đo lường vốn con người- Kinh nghiệm quốc tế (Đề tài năm 2006)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế

10/05/2006

Đánh giá hiện trạng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Trung Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế

11/12/2003