Đề tài: Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam thông qua hình thức quan hệ đối tác công - tư
Nghiên cứu

Đề tài: Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam thông qua hình thức quan hệ đối tác công - tư

18/10/2021 - 1247 lượt xem

1. Tên đề tài: Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam thông qua hình thức quan hệ đối tác công - tư

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích thu hút các nguồn lực phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam thông qua phương thức đối tác công - tư.

Mục tiêu cụ thể của đề tài: (1) Hệ thống và luận giải một số vấn đề lý luận về chính phủ điện tử/chính phủ số, phương thức đối tác công - tư trong phát triển chính phủ điện tử; (2) Rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển chính phủ điện tử thông qua phương thức đối tác công - tư và rút ra bài học cho Việt Nam; (3) Phân tích thực trạng phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số thông qua phương thức đối tác công - tư tại Việt Nam giai đoạn 2015 cho đến nay; (4) Đề xuất một số định hướng giải pháp phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam thông qua phương thức đối tác công - tư đến năm 2030.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu các chính sách và thực tiễn về phương thức đối tác công - tư trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu chính sách, thực trạng phương thức đối tác công - tư trong phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.

- Về thời gian: Đề tài tập trung phân tích chính sách, thực tiễn thu hút đầu tư phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam thông qua phương thức đối tác công - tư từ năm 2015 cho đến nay; đề xuất định hướng giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam thông qua phương thức đối tác công - tư đến năm 2030.

- Về nội dung:

+ Đề tài tập trung hệ thống và làm rõ một số vấn đề lý luận về phương thức đối tác công - tư trong phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số. Trong đó, “Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số” được hiểu là Chính phủ điện tử (trong định hướng tới Chính phủ số), không nghiên cứu quá trình hay yêu cầu chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số.

+ Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học cho Việt Nam;

+ Đánh giá thực trạng triển khai/thực hiện phương thức đối tác công - tư trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Trong đó, tập trung vào PPP trong lĩnh vực hạ tầng CNTT phát triển Chính phủ điện tử.

+ Đề xuất một số định hướng giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số thông qua phương thức đối tác công tư tại Việt Nam.

5. Phương pháp nghiên cứu

Cách tiếp cận của đề tài:

Đề tài tiếp cận từ góc độ thực nghiệm xem xét sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua phương thức đối tác công - tư vào phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; qua đó đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về phương thức đối tác công - tư trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử trong bối cảnh: xu hướng phát triển Chính phủ số, sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0 và định hướng lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyên đổi số.    

Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là chủ yếu. Cụ thể, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu thứ cấp: thu thập, rà soát, phân tích và tổng hợp các tài liệu/nghiên cứu trong và ngoài nước về chính phủ điện tử, Chính phủ số, phương thức đối tác công - tư trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

- Phương pháp chuyên gia: Bên cạnh việc tích cực thu thập tài liệu, báo cáo về các vấn đề liên quan tới nội dung nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu còn chủ động tham gia và nghiên cứu các tài liệu hội thảo về Chính phủ điện tử; thảo luận, trao đổi với một số chuyên gia trong các lĩnh vực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính v.v. để lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Các ý kiến thu được đã được tham khảo, tổng hợp vào nội dung nghiên cứu giúp Nhóm nghiên cứu có thêm các thực tiễn sinh động, bổ ích nhằm đưa ra các nhận định, các đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn, khả thi hơn.

6. Kết cấu của đề tài

Đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận gồm có 3 chương chính sau:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về phương thức đối tác công - tư trong phát triển chính phủ điện tử và kinh nghiệm quốc tế

Chương 2. Thực trạng phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam thông qua phương thức đối tác công - tư

Chương 3. Một số định hướng giải pháp về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam thông qua phương thức đối tác công - tư

 

 

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi