Hoàn thiện chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam
Nghiên cứu

Hoàn thiện chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam

17/12/2013 - 5442 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Hoàn thiện chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam

 - Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Cương, Nghiên cứu viên Ban Chính sách Dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới, từ đó góp phần đánh giá, đưa ra các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

+ Về không gian: Đề tài sẽ nghiên cứu chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trên bình diện cả nước.

 + Về thời gian: Đề tài chọn mốc thời gian từ năm 2006 trở lại đây. Đây là cơ sở để đánh giá, so sánh giữa kế hoạch, chỉ tiêu chiến lược đặt ra và kết quả thực hiện giai đoạn 2006 – 2010, từ đó xác định lại các khía cạnh liên quan đến việc thực hiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội.

+ Về nội dung: Đề tài sẽ giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội với các trụ cột  chính là các chính sách về thu nhập và xóa đói giảm nghèo; chính sách tạo việc làm và các chính sách về giáo dục, y tế. Các giải pháp đưa ra sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện các chính sách về giảm thiểu, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng xã hội, như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã ban hành.

- Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện các nội dung đặt ra trong đề tài, tác giả sẽ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước: phương pháp này sẽ thực hiện để làm rõ cơ sở lý luận và rà soát các vấn đề chính sách hiện nay của nước ta.

- Sử dụng phần mềm stata để tính toán, so sánh các chỉ tiêu từ các nguồn cơ sở dữ liệu sẵn có. Phương pháp này sẽ sử dụng trong việc tính toán các chỉ tiêu để đánh giá dựa trên khung phân tích đưa ra.

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia (tham vấn chuyên gia): Phương pháp này sẽ sử dụng trong việc đánh giá những kết quả, phát hiện của báo cáo đạt được. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Đề tài còn sử dụng một số phương pháp khác để thu được kết quả trong Báo cáo nghiên cứu.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

Mở đầu

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội

Chương II: Đánh giá thực trạng bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam và chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua

Chương III: Các quan điểm định hướng và kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam trong những năm tới

Kết luận

6. Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu năm 2014 đánh giá:Khá

7. Báo cáo của đề tài được lưu tại: Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi