Ban Nghiên cứu xã hội
Ban Nghiên cứu xã hội

Điện thoại: +84 - 08044460

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực sau:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế.

- Các mô hình quản lý kinh tế và vai trò của Nhà nước.

- Phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương; liên kết vùng.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban:

Phó Trưởng ban Phụ trách:  Ths. Lưu Đức Khải 

Phó trưởng ban: TS. Hồ Công Hòa

Danh sách cán bộ Ban:

- TS. Nguyễn Mạnh Hải

- Ths. Hoàng Văn Cương

- Ths. Trần Trung Hiếu

- TS. Đinh Khánh Lê

-  Ths. Phạm Thiên Trang