Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu
Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hiếu

09/11/2023 - 109 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài: Phát triển Hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển                 Mã: 9.31.01.05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hiếu     Khóa:     12                  Mã NCS: 62.219

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Lê Quân ; TS Đinh Trọng Thắng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

 


Tin tức khác