Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền
Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

16/10/2023 - 741 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong hình thành và phát triển cụm liên kết ngành: trường hợp ngành dệt may và đồ gỗ

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế                  Mã: 931.01.10

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Huyền       Khóa: 10                      Mã NCS: 62165

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Cung và TS. Nguyễn Trọng Hiệu

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (Tiếng Việt)

 


Tin tức khác