Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam
Thông tin kinh tế - xã hội

Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

30/12/2022 - 239 lượt xem

Nhiều nghiên cứu cho thấy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn là vấn đề quan tâm và tranh luận ở các nước và là một trong những trọng tâm đổi mới DNNN. Các nghiên cứu cũng cho thấy đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN là một trong những điều kiện tiên quyết căn bản để DNNN vận hành hiệu quả. Đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DNNN gắn liền với sự tăng lên về hiệu quả và khả năng sinh lời của DNNN...

 

File đính kèm 


Tin tức khác