Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng

18/01/2022 - 1165 lượt xem

                                                                 CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng     Mã NCS: 62.190

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

1. TS. Trần Kim Hào

2. TS. Hoàng Xuân Hòa

 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

1. Luận án 

2. Tóm tắt luận án ( tiếng Việt) 

3. Tóm tắt Luận án ( tiếng Anh)

4. Những điểm mới Luận án ( tiếng Việt)

5. Những điểm mới Luận án (tiếng Anh)


Tin tức khác