Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngô Xuân Quyết
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngô Xuân Quyết

11/01/2022 - 1038 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Nghèo đa chiều ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc: trường hợp tỉnh Lào Cai

Tác giả: Ngô Xuân Quyết              Mã NCS: 62.170

Ngành: Kinh tế phát triển                Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn:

1. GS.TS Ngô Thắng Lợi

2. TS. Nguyễn Thị Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

3. Tóm tắt Luận án (tiếng Anh)

4. Trang thông tin (tiếng Việt)

5. Trang thông tin (tiếng Anh)


Tin tức khác