Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Anh
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Anh

04/01/2022 - 1288 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Chính sách phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Tác giả: Trần Thị Kim Anh             Mã NCS: 62.199

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

1. TS. Trần Kim Hào

2. TS. Nguyễn Minh Tú

 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1.Thông tin về những điểm mới ( tiếng Việt)

2.Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

3. Luận án 

4. Thông tin về những điểm mới (Tiếng Anh)

5. Tóm tắt Luận án ( tiếng Anh)

 


Tin tức khác