Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

25/02/2021 - 425 lượt xem

 

Đề tài luận án: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tại Việt Nam

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà         Mã NCS: 62.143

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng

            Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Đình Cung

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt luận án 

3. Trang thông tin 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu