TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Xuân Hoài

08/10/2020 - 3608 lượt xem

Đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

Tác giả: Võ Xuân Hoài      Mã NCS: 62.180

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Tú Anh

            Hướng dẫn 2: TS. Vũ Đăng Minh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Trang thông tin 

3. Tóm tắt Luận án