Tin tức

Công bố luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vững

02/10/2020 - 3472 lượt xem

 

Đề tài luận án: Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vững Mã NCS: 62.198

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung

            Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Sỹ Cường

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt Luận án 

3. Trang thông tin